A változtatásokat sikeresen elmentettük.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az RNTNG Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére

(2024. január 1. napjától hatályos)

 

I.         BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az RNTNG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.) által nyújtott és a rentingo.com oldalon, valamint a Rentingo mobilapplikációban (a kettő együtt továbbiakban: Rentingo) elérhető (al)bérlet- és bérlő közvetítő szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos jogokat és kötelezettséget, az ezzel összefüggő szerződés létrejöttének, megszűntének és módosításának szabályait tartalmazza.

A Rentingo célja, hogy a(z al)bérletbe adókat, illetve a(z al)bérletet keresőket összekösse, közöttük lakásbérleti szerződés létrehozását, elősegítse.

Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra terjed ki.

 

II.        SZERZŐDŐ FELEK, FOGALMAK

2.1.      Szerződő felek

2.1.1.   Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

RNTNG Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1117 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-415281

adószám: 32270013-2-43

cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: [email protected]

2.1.2.   Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyba lép, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltató egyéb szabályzataiban írt feltételekkel.

 

2.2.      Egyéb fogalmak

Adatvédelmi Tájékoztató: A Rentingo használatához és a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó, a www.rentingo.com weboldalon elhelyezett adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató.

ÁSZF: A Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés részletes szabályait tartalmazó, jelen Általános Szerződési Feltételek. 

Bérbeadó: Olyan Felhasználó, aki a Szolgáltatást abból a célból veszi igénybe, hogy ingatlanát bérbeadásra más Felhasználók számára felajánlja.

Bérlő: Olyan Felhasználó, aki a Szolgáltatást abból a célból veszi igénybe, hogy bérlet céljára ingatlant keressen.

Korm. rendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Mobilapplikáció: A Google Play Store-ban és az Apple App Store-ban letölthető Rentingo alkalmazás.

Moderálás: A Szolgáltató által végzett azon tevékenység, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a regisztráció és az üzenetküldés során ÁSZF-nek és a Bérbeadói Szabályzatnak való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – az ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

Szolgáltatás: A rentingo.com weboldalon és a Rentingo mobil applikáción hozzáférhető bérlet-, illetve albérlő kereső szolgáltatás valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás(ok).

Szolgáltatáscsomag: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tartalma szerint eltérő, különböző díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatáscsomag.

Szerződés: A Szolgáltató és Felhasználó között, a rentingo.com weboldalon és a mobilapplikációban igénybe vehető Szolgáltatás/Szolgáltatáscsoport bármelyikének igénybe vétele céljából létrejött egyedi megállapodás.

Weboldal: A rentingo.com weboldal, illetve annak aloldalai.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 

III.      ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

A Felhasználó és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató, valamint Bérbeadók esetén a Bérbeadói Szabályzat, a Bérlők esetén a Bérlői Szabályzat regisztráció során történő elfogadásával jön létre.

3.2.    A Rentingo tartalmának egy része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül, azonban a Rentingo egyes funkciói használatának feltétele az érvényes regisztráció.

3.3.    Felhasználó kizárólag saját joga szerint nagykorú, cselekvőképes, természetes személy lehet. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen pontba foglalt feltételeknek megfelel, cselekvőképessége nem kizárt, nem korlátozott, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatás-leírásaiban foglaltakat megértésére képes, azokat megértette és tudomásul veszi. Amennyiben ezen felhasználói szavatosság sérülne, az ebből származó károkért és költségekért kizárólag a szavatosságot sértő Felhasználó felel.

3.4.    A Felhasználó regisztrációjának előfeltétele a regisztrációhoz szükséges adatok megadása, dokumentumok rendelkezésre bocsátása, továbbá az ÁSZF, a Bérlői és a Bérbeadói Szabályzatok rendelkezéseinek elfogadása.

3.5    A regisztráció a Weboldalon hozzáférhető regisztrációs felület vagy a mobilapplikáció felhasználásával a következő lépésekben jön létre:

3.5.1.    Felhasználó a regisztrációs felületen kért adatok kitöltését követően nyilatkozik az ÁSZF tartalmának, továbbá Bérbeadók esetén a Bérbeadói szabályzat, Bérlők esetén a Bérlői Szabályzat megismeréséről és elfogadásáról, valamint hozzájárul adatainak kezeléséhez az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései szerint.
3.5.2.    A Felhasználó adatainak megadását és az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását követően a regisztrációs kérelmét elküldi a Szolgáltató számára.
3.5.3.    A Szolgáltató ellenőrzi a Felhasználó adatait, és a Felhasználó regisztrációját aktiválja.

3.6.    A regisztrációt követően is lehetősége van Felhasználónak az esetlegesen hibásan rögzített adatokat kijavítani, illetve megváltozott adatait módosítani a Rentingo jelszóval védett felhasználói felületén.

3.7.    A regisztrációt követően a jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül. Szolgáltató a regisztrált Felhasználó adatait, a Szerződés létrejöttének helyét és idejét, a regisztráció során Felhasználó által igénybe venni kívánt Szolgáltatás és Felhasználó által megadott adatokat, illetve a feltöltött dokumentumokat, valamint a szerződéskötéskor hatályos ÁSZF szöveget rögzíti, ezekről Felhasználó kérésére írásbeli tájékoztatást küld.

3.8.    A Szerződés és a jelen ÁSZF nyelve a magyar. Akár a Szerződés, akár a jelen ÁSZF esetleges idegen nyelvre fordítása esetén is, értelmezési kérdésekben kizárólag a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

3.9.    A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekre vonatkozó általános magatartási kódex – a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás egyediségére és újszerűségére is tekintettel – nem létezik, azonban Szolgáltató a rá vonatkozó jogszabályok, valamint az üzleti tisztesség feltételeinek maximálisan megfelelően eljárva biztosítja a Felhasználók számára, hogy az őket megillető jogokat megismerhessék és azokat maradéktalanul gyakorolhassák. 

 

IV.      SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató közreműködik abban, hogy a Rentingo-n kapcsolat létesüljön albérletet kínáló és albérletet kereső Felhasználói között.

4.2.    A jogi személyek, valamint azok a magánszemélyek akik üzleti jelleggel, vállalkozásként kezelnek ingatlanokat kizárólag a Szolgáltatóval egyedileg megkötött Üzleti tagságra vonatkozó együttműködési megállapodás keretében használhatják a Weboldalt.  A Szerződés ennek figyelembevételével jön létre.

4.3.    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás/Szolgáltatáscsomagok tartalmát és díját időről-időre felülvizsgálni és megváltoztatni, a Szolgáltatáscsomagokból egyes szolgáltatásokat/funkciókat törölni, valamint Szolgáltatáscsomagokba új szolgáltatásokat/funkciókat felvenni, továbbá új Szolgáltatáscsomagokat bevezetni vagy Szolgáltatáscsomagokat megszüntetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtásának módján és körülményein az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezések betartása mellett változtasson, illetve, hogy a Szolgáltatás nyújtását felfüggessze vagy beszüntesse.

4.4.    A Szolgáltató által aktuálisan nyújtott Szolgáltatáscsomagok a Bérbeadók részére a Weboldalon a https://www.rentingo.com/hu/premium-services menüpont alatt, Bérlők részére a mobilapplikáció Rentingo menüpontjában érhetőek el.

4.4.1    A Szolgáltató jelenleg három Szolgáltatáscsomagot kínál Bérbeadók részére:
Alap Tagság: díj fizetése nélkül igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag;
Prémium hirdetés: díjfizetés ellenében igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag;
Prémium Extra hirdetés: díjfizetés ellenében, ellenében igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag.

4.4.2    A Szolgáltató jelenleg három Szolgáltatáscsomagot kínál Bérlők részére:
Alap Tagság: díj fizetése nélkül igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag;
EarlyBird 7 napra: díjfizetés ellenében igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag;
EarlyBird 30 napra: díjfizetés ellenében igénybe vehető, sztenderd Szolgáltatáscsomag

4.5.    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani. A Felhasználó a Szolgáltatás észszerű időtartamú megszakítása miatt kártérítésre vagy díjcsökkentésre nem jogosult.

4.6    Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Korm. rendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát a Szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően elveszíti. A Rentingo megnyitása a Felhasználó által a Szolgáltatás kifejezett, Felhasználó előzetes beleegyezésével való megkezdésének minősül.

 

V.        FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

5.1.      A Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatás/Szolgáltatáscsomagok díj ellenében vehetők igénybe. A fizetés Bérbeadók részére a Weboldalon hozzáférhető bankkártyás fizetési alkalmazás igénybe vételével, Bérlők részére a mobilapplikációban, az ApplePay és a GooglePay fizetési rendszereken keresztül lehetséges.

5.2.      A Szolgáltató által Bérbeadóknak nyújtott Szolgáltatás/Szolgáltatáscsomagok mindenkori díját a Weboldalon található jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza (https://www.rentingo.com/hu/premium-services), Bérlőknek nyújtott Szolgáltatáscsomagok mindenkori díját a mobilapplikáció Rentingo menüpontja tartalmazza .

 

5.3.      A Szolgáltatás kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően, illetve a díjköteles Szolgáltatás/Szolgáltatáscsomagok kizárólag a Díjtáblázat szerinti díj megfizetése ellenében vehetők igénybe. 

 

VI.      FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.    Felhasználó köteles a regisztráció során adatait a valóságnak megfelelően megadni. Felhasználó felel minden olyan kárért és költségért, amely az általa történő valótlan adatmegadásból eredően szolgáltatót vagy harmadik személyt érte.

6.2.    Felhasználó köteles az általa regisztráció során megadott adatok, bemutatkozás, illetve feltöltött fényképek és egyéb dokumentumok körében a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a közösségi együttélés szabályait és a mindenkori etikai normákat betartani. Felhasználó felel mindazon károkért és költségekért (ide értve az esetleges sérelemdíjat is), amelyek azért keletkeznek Szolgáltatónál vagy harmadik személynél, mert Felhasználó az e pontban foglalt kötelezettségeit nem tartotta be. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontba ütköző bármely felhasználói tartalmat haladéktalanul és a Felhasználó külön értesítése nélkül eltávolítson, illetve ilyen tartalom közzététele esetén felhasználót a Szolgáltatás további igénybe vételéből kizárja. 

6.3.    Felhasználó az üzenetküldés során kizárólag valós és a hatályos magyar jogszabályoknak, valamint az etikai normáknak megfelelő tartalmú bejegyzést írhat. Felhasználó felel mindazon károkért és költségekért (ide értve az esetleges sérelemdíjat is), amelyek azért keletkeznek Szolgáltatónál vagy harmadik személynél, mert Felhasználó az e pontban foglalt kötelezettségeit nem tartotta be. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontba ütköző bármely felhasználói tartalmat haladéktalanul és a Felhasználó külön értesítése nélkül eltávolítson, illetve ilyen tartalom közzététele esetén felhasználót a Szolgáltatás további igénybe vételéből kizárja.

6.4.    Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét bármely, a Felhasználó megadott tartalom téves, valótlan, elavult, félreérthető voltából, vagy a tartalom jogszabályba ütköző vagy etikai normába ütköző voltából származó mindennemű kárért és költségért – ide értve az esetleges sérelemdíjat is. 

6.5.    Felhasználó köteles betartani a Szerződés (így különösen, de nem kizárólag az ÁSZF), valamint Szolgáltató egyéb szabályzatainak (így különösen, de nem kizárólag a Bérbeadói és a Bérlői Szabályzat) a rendelkezéseit. Ezeknek esetleges megsértéséből származó mindennemű kár és költség, ide értve a sérelemdíjat is, Felhasználót terheli. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen pontba kötelezettséget megsértő Felhasználó kizárására a Szolgáltatásból.

 

VII.     A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

A Bérlő által igénybe vehető szolgáltatás alapján Szolgáltató Bérlő által kötelezően megadandó, illetve választhatóan megadandó adatokat a Weboldalon nyilvántartja, Adatvédelmi Tájékoztatóban írtak szerint bármely Felhasználó számára vagy kizárólagosan a Bérlő által kiválasztott albérlet Bérbeadója számára hozzáférhetővé, megismerhetővé teszi.

7.2.    Bérbeadó és Bérlő között kapcsolat akként jön létre, hogy az egyikük kapcsolatfelvétel üzenetet kezdeményez a másik típusú Felhasználóval a Weboldalon vagy a Mobilapplikációban látható (a kapcsolatfelvétel előtt a Felhasználók számára korlátozottan hozzáférhető) adatok alapján. Az üzenetről a rendszer a másik Felhasználót rendszerüzenetben értesíti. Az értesítést kapó Felhasználó az értesítést követően eldönti, hogy kapcsolatfelvételt kezdeményező Felhasználó érdeklődésére kíván-e válaszolni. A válaszadásra az érdeklődést tartalmazó rendszerüzenet elküldésétől számított hét (7) nap áll az értesítést kapó Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben az értesítést kapó Felhasználó a kapcsolatfelvételt kezdeményező Felhasználó érdeklődésére válaszol, közöttük a kapcsolat létrejön. Bérbeadó csak és kizárólag a Weboldalon publikusan megtalálható, költözhető státuszú ingatlant ajánlhat a Bérlőnek az üzenetekben és a hirdetések leírásában egyaránt. Ennek a megsértése esetén Szolgáltató a jelen ÁSZF 6.5 pontja szerint Bérbeadót azonnali hatállyal kizárja a szolgáltatásból.

 

VIII.   ADATKEZELÉS

Felhasználó a Weboldal és a Mobilapplikáció használatával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó adatainak Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatkezelés részletes szabályait, az adatok továbbítására vonatkozó szabályokat, valamint az adatok törlésére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 

8.2.    Felhasználók közötti esetleges jogvitában (ideértve a Szolgáltatás igénybevételével létrejött Bérleti Szerződéssel kapcsolatos jogvitákat is) Szolgáltató nem vesz részt, valamint regisztrált adatot, felhasználói kérésre más Felhasználóról nem ad ki, ugyanakkor bármely bíróság, vagy más hatóság megkeresésére a jogszabályban előírt tartalommal adatszolgáltatást nyújt a megkereső bíróság vagy hatóság számára. 

 

IX.      FELELŐSSÉG

9.1.      A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználó által a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt.

9.2.      Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek, kivéve, ha ezek a Szolgáltatónak felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei.

9.3.      A Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, így például, de nem kizárólag internet hálózati kimaradásért.

9.4.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a Mobilapplikáció használatából, nem megfelelő működéséből, vagy a Weboldal és a Mobilapplikáció bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért.

9.5.      A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a káresemény következtében elmaradt hasznokra és a következménykárra. A jelen bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazandó az életet, testi épséget, egészséget károsító, felróható magatartásért való felelősségre és a Szolgáltató szándékos magatartásából eredő károkozásra.

 

X.        A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

10.1.    Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. 

10.2     Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót

(i) a Felhasználó számára új jogosultságo(ka)t tartalmazó módosítás esetén a hatálybalépést legalább 1 (egy) naptári nappal megelőzően;

(ii) a Felhasználó számára új kötelezettség(ek)et tartalmazó módosítás esetén a hatálybalépést legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően
a Weboldalon közzéteszi, valamint Felhasználókat a módosításról emailen vagy rendszerüzenetben értesíti.

10.3.    Az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak, a Díjtáblázat Szolgáltató általi módosítására.

10.4.    A módosított ÁSZF a módosítás hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásra alkalmazandóak.

10.5.    Ha az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et.

 

XI.      A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1.    Felhasználó bármikor jogosult regisztrációját törölni, amely egyben a Szolgáltatóval létrejött Szerződés megszűnését is jelenti. A regisztráció törlésével Felhasználó folyamatban lévő hirdetései, keresései a Weboldalról és a Mobilapplikációról egyidejűleg és automatikusan törlésre kerülnek, a Felhasználó más Felhasználók számára a Rentingo-n elérhetetlenné válik. 

11.2.    A Szerződést Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan megszűntetheti, amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben, valamint bármely más szolgáltatói szabályzatban (így különösen, de nem kizárólag a Bérbeadói Szabályzat, Bérlői Szabályzat), vagy irányadó jogszabályban foglalt kötelezettségét megsérti. 

11.3.    A Szerződés megszűnéséig fel nem használt díjköteles Szolgáltatást/Szolgáltatáscsomagokat a Szolgáltató nem váltja vissza és azokat a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházhatja.

11.4.    A Szerződés megszüntetését Szolgáltató rendszerüzenetben közli a Felhasználóval. Felhasználó általi felmondás esetén a felmondás visszaigazolásaként, Szolgáltató általi felmondás esetén pedig megfelelő indoklással szolgáltatói rendkívüli felmondásként.

 

XII.     TÁJÉKOZTATÁS A KORM. RENDELET ALAPJÁN

12.1    A Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a jelen ÁSZF-fel tájékoztatja a Felhasználót a következőkről:
A Korm. rendelet 29.§-a értelmében „a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a fogyasztó az őt megillető elállási és felmondási jogát elveszíti a szolgáltatás megkezdését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.”
Jelen Szolgáltatás esetében a Weboldal megnyitása a Felhasználó által a Szolgáltatás kifejezett, Felhasználó előzetes beleegyezésével való megkezdésének minősül.

12.2    A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy a díjköteles Szolgáltatás/Szolgáltatáscsomag díjának megfizetése a Felhasználó beazonosításával, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmának és szerződéskötési jogosultságának megállapításával kapcsolatosan a Szolgáltatónál felmerült költségek ellentételezését szolgálja, így azt a Szolgáltató abban az esetben sem fizeti vissza, ha Felhasználó a Korm. rendelet alapján a Szerződéstől a későbbiekben el kívánna állni.

 

XIII.   SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS MODERÁLÁS

13.1.    A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem szavatol a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségéért.

13.2.    A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.

13.3.    A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le:

13.3.1.    a Regisztráció ellenőrzése,

13.3.2.    a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,

13.3.3.    az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,

13.3.4.    IP cím ellenőrzése,

13.3.5.    a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.

13.4.    A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:

13.4.1.    amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről; 

13.4.2.    a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szolgáltatást felfüggeszteni;

13.4.3.    a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.5.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ideértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatás díja vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.

 

XIV.   PANASZKEZELÉS

14.1.    Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató 2.1.1. pontban feltüntetett elérhetőségein keresztül, írásban terjesztheti elő.

14.2.    Szolgáltató a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

14.3.    A Szolgáltató a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

14.4.    Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult a fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tenni, valamint bírósági eljárást kezdeményezni.

14.5     Fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó az illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Postai cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

14.6     Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Felhasználók az interneten keresztül vásárolt termék vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

XV.     DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK. HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG

15.1.    A Szolgáltató a Rentingo-n megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetőségének évi 98% feletti szintre törekszik. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Felhasználót a Weboldalon.

15.2.    A Szolgáltató a Rentingo adatainak védelme, az adatvesztés, az adatokhoz illetéktelen személy általi jogtalan hozzáférés, valamint az illetéktelen személy általi jogtalan adatmódosítás megelőzése érdekében technikai és szervezeti intézkedéseket tesz. A Felhasználó fiókjához csak a fiókhoz tartozó jelszóval lehet hozzáférni.

15.3.    A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított.

15.4.    A Weboldal valamennyi ismert böngésző legújabb verziójával kompatibilis.

15.5.    A Szolgáltató tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe, saját bérelt szervert működtet.

 

XVI.   VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1.    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre elsődlegesen a Ptk. és ill. magyar jog az irányadó.

16.2.    Szolgáltató a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait írásban ajánlott küldeményként, illetve a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre küldött rendszerüzenetben közölheti hatályosan a Felhasználóval. Ajánlott küldemény a Felhasználó által regisztrált magyarországi címre, a magyarországi postára adástól történő 5. napon, külföldi cím esetén a magyarországi postára adástól történő 15. napon közöltnek tekintendő. A rendszerüzenet a Felhasználó által regisztrált e-mail címre, annak elküldése időpontjában közöltnek tekintendő. A rendszerüzenet elküldési időpontjának meghatározása szempontjából a Szolgáltató informatikai rendszere által tárolt adatok az irányadók. A Felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze a regisztrált e-mail címét a rendszerüzenetekről való értesülése érdekében.

16.3.    A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből származó, Szolgáltató és Felhasználó között keletkező jogvitákra – hacsak azt kötelező érvényű magyar jogszabály ki nem zárja – a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság és Törvényszék az illetékes hatáskörtől függően. Amennyiben ezen illetékességi kikötést az irányadó jog eltérést nem engedő szabálya bármely esetben is kizárná, úgy a jogvitára az irányadó jog szerinti perrendtartás alapján hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el.

16.4.    Jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzétételt követően, az ÁSZF címében jelzett napon lép hatályba és visszavonásáig, illetve módosításáig hatályban marad.