Changes saved successfully.

ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK

A Rentingo.com Zrt. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére


I.    AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA:

1.1.    Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Rentingo.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200. Veszprém, Egry József u. 27) által nyújtott és a rentingo.com oldalon elérhető albérlet- és lakótárs közvetítő szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos jogokat és kötelezettséget, az ezzel összefüggő szerződés létrejöttének, megszűntének és módosításának szabályait tartalmazza. 

A rentingo.com oldalon elérhető szolgáltatás célja, hogy az albérletbe adókat, illetve az albérletet keresőket összekösse, közöttük lakásbérleti szerződés létrehozását, elősegítse, valamint hogy az albérletet közösen keresők közötti kapcsolatfelvételt elősegítse. Mindezen szolgáltatások igénybe vételéért az oldal felhasználói, a Rentingo.com Zrt. számára díjat fizetnek, a jelen ÁSZF-ben és mellékletében írtak szerint. 


II.    SZERZŐDŐ FELEK, FOGALMAK:

2.1.    Szerződő felek: 

Jelen szerződés szerinti 

˗    Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a Rentingo.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200. Veszprém, Egry József u. 27., cégjegyzékszáma: Cg.19-10-500329). Ahol a jelen ÁSZF Szolgáltatót írt, ott a Rentingo.com Zrt.-t kell Szolgáltató alatt érteni. 
˗    Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyba lép, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltató egyéb szabályzataiban írt feltételekkel. Felhasználó kizárólag saját joga szerint nagykorú, cselekvőképes, természetes személy lehet. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen pontba foglalt feltételeknek megfelel, cselekvőképessége nem kizárt, nem korlátozott, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatás-leírásaiban foglaltakat megértésére képes, azokat megértette és tudomásul veszi. Amennyiben ezen felhasználói szavatosság sérülne, az ebből származó károkért és költségekért kizárólag a szavatosságot sértő Felhasználó felel. 

2.2.    Egyéb fogalmak:

    ÁSZF: A Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés részletes szabályait tartalmazó, jelen Általános Szerződési Feltételek. 
    Bérbeadó: Olyan Felhasználó, aki a Szolgáltatást abból a célból veszi igénybe, hogy ingatlanát bérbeadásra más Felhasználók számára felajánlja.
    Bérlő: Olyan Felhasználó, aki a Szolgáltatást abból a célból veszi igénybe, hogy bérlet céljára ingatlant keressen. 
    Lakótárskereső: Olyan Felhasználó, aki a Szolgáltatást abból a célból veszi igénybe, hogy más Felhasználókkal közösen béreljenek a Szolgáltatás igénybe vételével, vagy a nélkül ingatlant. 
    Szolgáltatás: A rentingo.com weboldalon hozzáférhető bérlet-, albérlő-, illetve lakótárs-közvetítő szolgáltatás valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások. 
    Szerződés: A Szolgáltató és Felhasználó között, a rentingo.com weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások bármelyikének igénybe vétele céljából létrejött egyedi megállapodás.
    Weboldal: A rentingo.com weboldal, illetve annak aloldalai. 
    Kredit: A Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások ellenében a jelen ÁSZF alapján felhasználható fizetési egység. Egy Kredit értékét a Szolgáltató mindenkori ÁSZF-je tartalmazza. Kreditet vásárolni az ÁSZF-ben írt módon és feltételekkel lehetséges. 
    Nap: Naptári nap.
    Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
    Lt.: A a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. tv. 


III.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

3.1.    Szolgáltató és Felhasználó között a Szerződés a Weboldalon hozzáférhető regisztrációs felület felhasználásával a következő lépésekben jön létre:

3.1.1.    Felhasználó, amennyiben a Szolgáltatások bármelyikét igénybe kívánja venni, regisztrálni köteles a weboldalon alkalmazott regisztrációs felületen. 
3.1.2.    Felhasználó a regisztrációs felületen kért adatok kitöltését követően nyilatkozik az ÁSZF tartalmának megismeréséről és elfogadásáról, valamint hozzájárul adatainak kezeléséhez Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései szerint. 
3.1.3.    A Felhasználó adatainak megadását és az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályok elfogadását követően a regisztrációját elküldi a Szolgáltató számára. Szolgáltató az elküldött regisztrációban Felhasználó által megadott mobiltelefonszámra visszaigazoló sms-t küld a regisztráció megtörténtéről. 
3.1.4.    Felhasználó a visszaigazoló sms-re válaszolva regisztrációját aktiválja, valamint a regisztrációjában foglalt adatok helyességét is megerősíti. 
3.1.5.    A visszaigazoló sms elküldését követően, rendszer a Felhasználó regisztrációját aktiválja, mellyel felek között a Szerződés létrejön. 

3.2.    Felhasználó regisztráció során az adatbeviteli hibákat javíthatja. Az adatbevitel befejezését, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadását követően a rendszer még egyszer ellenőrzésre megjeleníti a Felhasználó által rögzített adatokat. Felhasználó a rendszer által megjelenített adatokat elfogadva tud csak továbblépni. Amennyiben Felhasználó észleli, hogy a rendszer által megjelenített adatok hibásak, kijavításra vagy kiegészítésre szorulnak, úgy vissza tud lépni a regisztrációs oldalra és a hibás vagy kiegészítésre szoruló adatokat ki tudja javítani, illetve ki tudja egészíteni. 

    A Szerződés létrejöttét követően is lehetősége van Felhasználónak az esetlegesen hibásan rögzített adatokat kijavítani, illetve megváltozott adatait a rendszeren átvezetni a Weboldal jelszóval védett felhasználói felületén.

3.3.    A jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül. Szolgáltató a Szerződést megkötő Felhasználó adatait, a Szerződés létrejöttének helyét és idejét, a regisztráció során Felhasználó által igénybe venni kívánt Szolgáltatások és Felhasználó által megadott adatokat, illetve a feltöltött dokumentumokat, valamint a szerződéskötéskor hatályos ÁSZF szöveget rögzíti, ezekről Felhasználó kérésére írásbeli tájékoztatást küld. 

3.4.    A Szerződés és a jelen ÁSZF nyelve a magyar. Akár a Szerződés, akár a jelen ÁSZF esetleges idegen nyelvre fordítása esetén is, értelmezési kérdésekben kizárólag a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

3.5.    A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekre vonatkozó általános magatartási kódex – a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások egyediségére és újszerűségére is tekintettel – nem létezik, azonban Szolgáltató a rá vonatkozó jogszabályok, valamint az üzleti tisztesség feltételeinek maximálisan megfelelően eljárva biztosítja a Felhasználók számára, hogy az őket megillető jogokat megismerhessék és azokat maradéktalanul gyakorolhassák. 


IV.    SZOLGÁLTATÁSOK:

4.1.    A jelen ÁSZF alapján Szolgáltató vállalja, hogy a weboldalon kapcsolatot létesíti albérletet kínáló és albérletet kereső Felhasználói között. A kapcsolat létesítése díjköteles, melynek részletes szabályait a jelen ÁSZF V. fejezete (Fizetési Kötelezettségek) tartalmazza. 

4.2.    Szolgáltatások bérbeadók részére:
    
    Szolgáltató Bérbeadók számára különféle szolgáltatáscsomagokat állított össze, melyek egy részét ingyenesen, más részét visszterhesen, díj ellenében veheti a Bérbeadó igénybe. Ezen csomagok az alábbiak: 

4.2.1.    Alapcsomag: Alapcsomagban Bérbeadó a csomag igénybe vételére vonatkozó szerződéskötéstől számított ………. napig jelenítheti meg hirdetését a weboldalon. Alapcsomag esetén a hirdetéshez legfeljebb …. db kép csatolható. Alapcsomagot Bérbeadó ingyenesen veheti igénybe. 

4.2.2.    Prémium csomag: Prémium csomagot igénybe vevő Bérbeadó a Prémium csomag igénybe vételére irányuló Szerződés megkötésétől számított ……… napig jelentetheti meg hirdetését a weboldalon. Prémium csomag esetén a hirdetéshez legfeljebb …. fénykép csatolható. Prémium csomag esetén Bérbeadó jogosult arra, hogy Szolgáltató által igénybe vett hivatásos fényképész a Bérbeadóval egyeztetett időpontban az albérletbe adandó ingatlanról fényképeket készítsen és ezen fényképek kerüljenek a hirdetéshez csatolásra. Prémium csomag esetében a hirdetés szövegét Szolgáltató egy alkalommal angol, német, francia, olasz, vagy orosz nyelvre díjmentesen lefordítja. Prémium csomag esetében lehetséges a weboldalon igénybe vehető Licit-szolgáltatásra (4.6 pont) jelentkeznie a Felhasználónak az általa bérbeadni kívánt ingatlannal. A Prémium csomaghoz előbbieken felül ……. db Kredit is tartozik, melyet kizárólag a Prémium csomagban hirdetett ingatlan bérbe adása céljából használhat fel a Felhasználó. 

4.3.    Bérlő által igénybe vehető szolgáltatás alapján Szolgáltató Bérlő által kötelezően megadandó, illetve választhatóan megadandó adatokat a Weboldalon nyilvántartja, Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint bármely felhasználó számára vagy kizárólagosan a Bérlő által kiválasztott albérlet Bérbeadója számára hozzáférhetővé, megismerhetővé teszi. A Bérlő regisztrációja ingyenes, fizetési kötelezettsége kizárólag a Bérbeadóval létrejött sikeres kapcsolatos felvételéhez kapcsolódik. 

4.4.    Lakótárskereső Szolgáltatás alapján Szolgáltató azt biztosítja, hogy a Lakótárskereső Felhasználók az általuk megadott adatok és preferenciák alapján számukra területileg, illetve életvitelben, preferenciákban megfelelő másik Lakótárskeresővel kapcsolatot létesíthessenek közös ingatlanbérlet céljából. Lakótárskereső Szolgáltatás alapján Szolgáltató a Felhasználó által kötelezően megadandó vagy Felhasználó választása alapján megadott adatokat a Weboldalon rögzíti és az Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint hozzáférhetővé teszi, vagy minden Felhasználó vagy a Lakótárskereső által kiválasztott másik Lakótárskereső számára. Lakótárskereső Szolgáltatásra történő regisztráció ingyenes, fizetési kötelezettség a Felhasználót kizárólag más Lakótárskeresővel létrejött, visszaigazolt kapcsolatfelvételért terheli. 

4.5.    Bérleti Szerződés feltételeinek közzététele: Bérbeadó az albérletbe adás céljából hirdetett ingatlan hirdetésével egyidejűleg köteles közzétenni az általa ajánlott bérleti szerződési feltételeket oly módon, hogy azt az adott ingatlan bérbe vétele iránt érdeklődő Felhasználók teljes terjedelmében megismerhessék. Bérbeadó köteles az általa közölt és közzétett bérleti feltételek alapján megkötni a Bérleti Szerződést a Weboldalon közvetített Bérlővel. Ettől eltérő feltételekből származó minden kárt és költséget Bérbeadó visel. Szolgáltató a 4.2.2. pont szerinti Prémium csomagot igénybe vevő Felhasználó számára Bérleti Szerződés-minta hozzáférését biztosítja, melyet bérbeadó adataival fel tud tölteni, szükség szerint testre szabni és ezt alkalmazni közzétett Bérleti Szerződésként. 

4.6.    Licit: A Bérbeadó a bérbe adandó ingatlan adatai mellett megadhatja az általa kívánt havi bérleti díjat is, vagy igénybe veheti a Szolgáltató által nyújtott Licit-szolgáltatást. Licit-szolgáltatás a 4.2.2. pont szerinti Prémium csomag Felhasználói számára férhető hozzá. Licit-szolgáltatás esetén Szolgáltató a Weboldalon a Bérbeadó által megadott időpontban és időintervallumban bérleti díj Licitet tart, melynek kiinduló alap bérleti díját bérbeadó határozza meg, és melyre az albérletet keresők a Licit időtartama alatt ajánlatokat tehetnek, Bérbeadó pedig a legmagasabb ajánlatot tevővel köti meg a Bérleti Szerződést. A Liciten csak azon Bérlők vehetnek részt, akiket előzetesen bérbeadó a 4.7 pontban írtak szerint visszaigazolt. 

4.7.    Bérbeadó és Bérlő között kapcsolat akként jön létre, hogy bérlő a Bérbeadó által közzétett ajánlat alapján Bérlő kapcsolatfelvételt kezdeményez Bérbeadóval. Bérlő  kapcsolat-felvételi szándékáról a rendszer a Bérbeadót rendszerüzenetben értesíti. Bérbeadó az értesítést követően hozzáférhet a Bérlő által, a Weboldalra feltöltött személyes adatokhoz, információkhoz és referenciákhoz, mely alapján eldönti, hogy Bérlő érdeklődését vissza kívánja-e igazolni. A visszaigazolásra az érdeklődést tartalmazó rendszerüzenet elküldésétől számított …. óra áll Bérbeadó rendelkezésére. Ezen időtartam elteltével visszaigazolni már lehet Bérlő érdeklődését. Amennyiben Bérbeadó a Bérlő érdeklődését visszaigazolja, közöttük a kapcsolat létrejött, az albérletkereső visszaigazolt Bérlővé válik. Az e pont szerint létrejött kapcsolat esetében a feleknek a jelen ÁSZF V. fejezetében írtak szerint fizetési kötelezettsége keletkezik. 

4.8.    Lakótárskeresők közötti kapcsolatfelvétel akként történik, hogy a rendszer részéről, a Lakótárskereső által megadott keresési terület és preferenciák alapján, felajánlott potenciális lakótársak közül Lakótárskereső kapcsolatfelvételt kezdeményez az általa preferált másik Lakótárskeresővel. A másik Lakótárskeresőt a kapcsolat-felvételi szándékról a rendszer rendszerüzenetben értesíti. A másik Lakótárskereső ezt követően megismerheti a kapcsolatfelvételt kezdeményező Lakótárskereső által, regisztráció során feltöltött személyes adatokat, referenciákat és egyéb adatokat, ezek alapján eldöntheti, hogy a kapcsolatfelvételt vissza kívánja-e igazolni. A visszaigazolásra …. óra áll rendelkezésre, ezt követően a visszaigazolás már nem lehetséges. Visszaigazolás esetén, a kapcsolatfelvétel a Lakótárskeresők között létrejött, melyre tekintettel mindkettejüket fizetési kötelezettség terheli ajelen ÁSZF V. fejezete szerint. 

4.9.    Értékelőfal: Az egymással kapcsolatba került Felhasználóknak lehetősége van arra, hogy a velük kapcsolatba került Felhasználóról akár a kapcsolatfelvételkor, akár azt követően, a közöttük létrejött jogviszony (bérleti vagy lakótársi) tartama alatt értékelést írjanak és tegyenek közzé a rendszer által biztosított értékelőfalon. Az értékelőfalon írt értékelés a Weboldalon az azzal érintett Felhasználónál megjelenik és a többi Felhasználó számára hozzáférhető. Az értékelőfalon írt értékelés tartalmáért kizárólag az értékelést író Felhasználó felel, azért a Szolgáltatót semmilyen néven nevezendő felelősség nem terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan jogszabálysértő, illetve személyeskedő, gyalázkodó tartalmú értékeléseket jogosult törölni. Az értékelés lehetőségének biztosítása valamennyi Felhasználó számára kötelező, azaz a Felhasználó nem dönthet úgy, hogy nem kér értékelést az értékelőfalon. 


V.    FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:

5.1.    A Szolgáltató által nyújtott egyes Szolgáltatások fizetési kötelezettség ellenében vehetők igénybe. A Szolgáltatások ellenértéke, a Szolgáltatóktól megvásárolt Kredittel teljesítendő.

5.2.    A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások Kredit-ellenértékét a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza. Szintén a Díjtáblázat tartalmazza 1 (egy) Kredit vételárát is. 

5.3.    Kreditet a Felhasználó a weboldalon hozzáférhető bankkártyás fizetési alkalmazás igénybe vételével vásárolhat. 

5.4.    A Szolgáltatások kizárólag a jelen ÁSZF szerint, illetve a Díjtáblázat szerinti Kredit ellenében vehetők igénybe. Szolgáltatások ellenében történő direkt fizetés a weboldalon nem lehetséges. 

 

VI.     FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

6.1.    Felhasználó köteles a regisztráció során adatait a valóságnak megfelelően megadni. Felhasználó felel minden olyan kárért és költségért, amely az általa történő valótlan adatmegadásból eredően szolgáltatót vagy harmadik személyt érte.

6.2.    Felhasználó köteles az általa regisztráció során megadott adatok, bemutatkozás, illetve feltöltött fényképek és egyéb dokumentumok körében a hatályos magyar jogszabályokat, valamint a közösségi együttélés szabályait és a mindenkori etikai normákat betartani. Felhasználó felel mindazon károkért és költségekért (ide értve az esetleges sérelemdíjat is), amelyek azért keletkeznek Szolgáltatónál vagy harmadik személynél, mert Felhasználó az e pontban foglalt kötelezettségeit nem tartotta be. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontba ütköző bármely felhasználói tartalmat haladéktalanul és a Felhasználó külön értesítése nélkül eltávolítson, illetve ilyen tartalom közzététele esetén felhasználót a Szolgáltatás további igénybe vételéből kizárja. 

6.3.    Felhasználó az értékelőfalra történő bejegyzései során kizárólag valós és a hatályos magyar jogszabályoknak, valamint az etikai normáknak megfelelő tartalmú bejegyzést tehet közzé. Felhasználó felel mindazon károkért és költségekért (ide értve az esetleges sérelemdíjat is), amelyek azért keletkeznek Szolgáltatónál vagy harmadik személynél, mert Felhasználó az e pontban foglalt kötelezettségeit nem tartotta be. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontba ütköző bármely felhasználói tartalmat haladéktalanul és a Felhasználó külön értesítése nélkül eltávolítson, illetve ilyen tartalom közzététele esetén felhasználót a Szolgáltatás további igénybe vételéből kizárja.

6.4.    Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét bármely, a Felhasználó megadott tartalom téves, valótlan, elavult, félreérthető voltából, vagy a tartalom jogszabályba ütköző vagy etikai normába ütköző voltából származó mindennemű kárért és költségért – ide értve az esetleges sérelemdíjat is. 

6.5.    Felhasználó köteles betartani a jelen ÁSZF, valamint Szolgáltató egyéb szabályzatainak a rendelkezéseit. Ezeknek esetleges megsértéséből származó mindennemű kár és költség, ide értve a sérelemdíjat is, Felhasználót terheli.  Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen pontba kötelezettséget megsértő felhasználó kizárására a Szolgáltatásból.


VII.    ADATKEZELÉS:

7.1.    Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a mindenkori jogszabályoknak és a Szolgáltató Adatkezelési Szabályainak (megtalálható itt: ……………..) megfelelően kezelje. Az adatkezelés részletes szabályait az adatok továbbítására vonatkozó szabályokat, valamint az adatok törlésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 

7.2.    Felhasználók közötti esetleges jogvitában (ide értve a Szolgáltatás igénybe vételével létrejött Bérleti Szerződésre vagy lakótársi jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákat is) Szolgáltató nem vesz részt, valamint regisztrált adatot, felhasználói kérésre más Felhasználóról nem ad ki, ugyanakkor bármely bíróság, vagy más hatóság megkeresésére a jogszabályban előírt tartalommal adatszolgáltatást nyújt a megkereső bíróság vagy hatóság számára. 


VIII.    A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

8.1.    Jelen Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítást Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi, valamint Felhasználóit erről rendszerüzenetben értesíti. A módosított Általános Szerződési Feltételek kizárólag az ezt követően kezdeményezett bérbeadásra, albérletkeresésre, illetve lakótárskeresésre alkalmazandóak, a módosítás hatályba lépését megelőzően kezdeményezett keresésekre a módosítás előtti ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. 

8.2.    Az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak, a Díjtáblázat Szolgáltató általi módosítására.


IX.    A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

9.1.    Felhasználó bármikor jogosult regisztrációját törölni, amely egyben a Szolgáltatóval létrejött Szerződés megszűnését is jelenti. A regisztráció törlésével Felhasználó folyamatban lévő hirdetései, keresései a Weboldalról egyidejűleg és automatikusan törlésre kerülnek, a felhasználó más Felhasználók számára a Weboldalon elérhetetlenné válik. 

9.2.    A Szerződést Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan megszűntetheti amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben, valamint bármely más szolgáltatói szabályzatban, vagy irányadó jogszabályban foglalt kötelezettségét megsérti. 

9.3.    A Szerződés megszűnéséig fel nem használt Krediteket a Szolgáltató nem váltja vissza és azokat a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházhatja. 

9.4.    A Szerződés megszűntetését Szolgáltató rendszerüzenetben közli a Felhasználóval. Felhasználó általi felmondás esetén a felmondás visszaigazolásaként, Szolgáltató általi felmondás esetén pedig megfelelő indoklással szolgáltatói rendkívüli felmondásként.


X.    VEGYES RENDELKEZÉSEK:

10.1.    Jelen Általános Szerződési Feltételek irányadó joga a magyar jog. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre elsődlegesen a Ptk. és az Lt., ill. magyar jog mindenkor hatályos szabályai az irányadók. 

10.2.    Szolgáltató a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait írásban ajánlott küldeményként, illetve a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre küldött rendszerüzenetben közölheti hatályosan a Felhasználóval. Ajánlott küldemény a Felhasználó által regisztrált magyarországi címre, a magyarországi postára adástól történő 5. napon, külföldi cím esetén a magyarországi postára adástól történő 15. napon közöltnek tekintendő. A rendszerüzenet a Felhasználó által regisztrált e-mail címre, annak elküldése időpontjában közöltnek tekintendő. A rendszerüzenet elküldési időpontjának meghatározása szempontjából a Szolgáltató informatikai rendszere által tárolt adatok az irányadók. 

10.3.    A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből származó, Szolgáltató és Felhasználó között keletkező jogvitákra – hacsak azt kötelező érvényű magyar jogszabály ki nem zárja – a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság és Törvényszék az illetékes hatáskörtől függően. Amennyiben ezen illetékességi kikötést az irányadó jog eltérést nem engedő szabálya bármely esetben is kizárná, úgy a jogvitára az irányadó jog szerinti perrendtartás alapján hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el. 

10.4.    Jelen ÁSZF a weboldalon történő közzététellel hatályba lép és visszavonásáig, illetve módosításáig hatályban marad.